鍊K鍊

A B
   AB
A ` E
   ABCDE
F ` J
   FGHIJ
K ` O
   KLMNO
P ` T
   PQRST
U ` Z
   UVWXYZ
1 ` 5
   12345
6 ` 0
   67890
? /
   ?/

߂
(C) ED Soft